ارتباط استیگما با عملکرد خانواده بیماران روانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

رایج ترین و چالش برانگیزترین بار مراقبتی در اعضای خانواده بیماران روانی مساله استیگمای ناشی از بیماری می باشد،استیگما  به مجموعه ای از نگرشها، عقاید و تفکرات منفی نسبت به یک وضعیت خاص، گفته می شود که علاوه بر فرد مورد نظر، خانواده را نیز شامل می شود. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط استیگما با عملکرد خانواده مراقبین بیماران روانی صورت گرفت.

روش کار

در این مطالعه توصیفی - همبستگی 278 نفر از مراقبین بیماران روانی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی فرشچیان (سینا) همدان در سال 1397 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از سه  پرسشنامه: دموگرافیک، ارزیابی استیگما، ابزار سنجش عملکرد خانواده جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی در نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار استیگما و عملکرد عمومی خانواده  به ترتیب 12/14 ± 9/72 ،  26 /0±20/2 بدست آمد. بین استیگما با عملکرد کلی و همچنین حیطه های آمیختگی عاطفی، پاسخگویی عاطفی و کنترل رفتاری از پرسشنامه سنجش عمکلرد خانواده ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05).

نتیجه گیری

با توجه به وجود ارتباط بین استیگما و  عملکرد خانواده بیماران روانی، آموزش جامعه در سطوح مختلف در زمینه برخورد مناسب با این بیماران و خانواده های آنان از طریق رسانه ها و مراکز بهداشتی درمانی و دانشگاه ها پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098763 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!