اثربخشی آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر میزان تعارضهای والد - فرزند دانش آموزان پایه اول دبیرستان

پیام:
چکیده:

امروزه آموزش مهارتهای برقراری ارتباط از جمله مهارت حل تعارض،  به مثابه  یکی از چندین مهارت زندگی، از اهمیتی خاص برخوردار است. از مهم ترین حیطه های تعارض میان اعضای خانواده، تعارضات ایجادشده میان فرزند و والد است. هراندازه  تعارض میان والد و فرزندان بیشتر باشد، مشکلات رفتاری در نوجوان بیشتر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر میزان تعارض های والد- فرزند دانش آموزان پایه اول دبیرستان منطقه مرحمت آباد مرکزی، استان آذربایجان غربی است. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان منطقه مرحمت آباد در سال تحصیلی 94-1393 است. نمونه پژوهش متشکل از 30 نفر بودند که با شیوه نمونه گیری تصادفی از میان دانش آموزانی انتخاب شدند که بیشترین تعارض را با والدینشان داشتند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه  تاکتیکهای تعارض میان  والد- فرزند(اشتراس، 1990) بوده است. نخست از گروه آزمایش و گواه پیش آزمون تعارض والد- فرزندی به عمل آمده، پس از آن متغیر آزمایشی (برنامه آموزش تحلیل تبادلی) طی هشت جلسه برای گروه آزمایش اجرا شده، سپس برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شده است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که  آموزش تحلیل تبادلی بر تعارضات والد- فرزند و زیرمولفه های آن شامل پرخاشگری کلامی و فیزیکی و استدلال کلامی تاثیر دارد (P<0.001). در واقع آموزش تحلیل تبادلی سبب کاهش تعارضات والد- فرزند، کاهش پرخاشگری کلامی، کاهش پرخاشگری فیزیکی و افزایش استدلال دانش آ موزان پسر در گروه آزمایش می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098807 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.