رابطه پیوند با والدین و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه ای جهت گیری عمومی علیت

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه گری جهت گیری عمومی علیت (با سه نوع جهت گیری استقلال، جهت گیری کنترل و جهت گیری غیرشخصی) در رابطه میان پیوند با والدین و بهزیستی مدرسه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان  پایه های دهم و یازدهم دبیرستانهای شیراز بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 474 دانش آموز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا به مقیاس پیوند با والدین (پارکر، تاپلینگ و براون، 1979)، مقیاس جهت گیری عمومی علیت (دسی و رایان، 1985) و پرسشنامه بهزیستی مدرسه (کونو و لینتونن، 2006) پاسخ دهند. پس از بهره گیری از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS یافته ها نشان دادند که اثر مراقبت والدین بر جهت گیری استقلال و نیز بر جهت گیری کنترل مثبت و معنا دار و اثر مراقبت والدین بر جهت گیری غیرشخصی منفی و معنا دار است. همچنین مراقبت والدین با واسطه گری جهت گیری استقلال و جهت گیری غیرشخصی توانست به طور غیرمستقیم بهزیستی مدرسه را پیش بینی کند. به طور کلی یافته ها نشان دادند که افزایش مراقبت والدینی در دانش آموزان هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق جهت گیری استقلال و جهت گیری غیرشخصی، موجبات افزایش بهزیستی مدرسه آنها را فراهم می آورد. مطابق با یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که عوامل خانوادگی (پیوند با والدین) و انگیزشی (جهت گیری عمومی علیت) در ارتقای بهزیستی مدرسه دانش آموزان موثرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.