بررسی فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز چند گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)

پیام:
چکیده:

نماتدهای ریشه گرهی یکی از مهم ترین عوامل خسارت زای گوجه فرنگی می باشند. پوسته ی تخم نماتد ریشه گرهی شامل 50 درصد پروتئین، 30 درصد کیتین و 20 درصد لیپید می باشد. گونه های قارچ تریکودرما(Trichoderma spp.)  با تولید مقادیر قابل توجهی آنزیم های هیدرولیتیک، به یکی از عوامل مورد استفاده جهت کنترل بیمارگرهای گیاهی تبدیل شده است. در این پژوهش میزان فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز 15 جدایه از چهار گونه تریکودرما (T. harzianum, T. virens, T. konigii, T. saturnisporum) در ارتباط با توانایی بیوکنترلی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون های گلخانه ای، جدایه هایT.BI ،T65  وT6  به عنوان موثر ترین و جدایه های T16، T12 و T12N به عنوان کم اثرترین جدایه ها در بیوکنترل این نماتد معرفی شدند. همچنین مطابق با نتایج به دست آمده از بررسی میزان همبستگی بین فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز و فاکتور تولید مثل نماتد، ضریب همبستگی بین فعالیت آنزیم پروتئاز و فاکتور تولید مثل نماتد (r2 =0.83) و ضریب همبستگی بین آنزیم لیپاز و فاکتور تولید مثلی نماتد (r2 =0.42) تعیین گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
363 -374
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098830 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.