تاثیر برخی از عناصر پرمصرف بر فعالیت نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica در بادمجان (Solanum melongena L.)

پیام:
چکیده:

استفاده از روش هایی ایمن در مهار نماتدهای ریشه گرهی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در مطالعه حاضر تاثیر سطوح مختلف عناصر پرمصرف نیتروژن و فسفر بر فعالیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی بادمجان رقم دلمه ای در شرایط گلخانه مطالعه گردید. در این مطالعه از سطوح انتخابی صفر، 50، 100 و 200 میلی گرم نیتروژن و صفر، 25، 50 و 100 میلی گرم فسفر در کیلوگرم خاک، به ترتیب از منابع نانو کود کلات نیتروژن و نانو کود کلات فسفر استفاده گردید. بذر بادمجان رقم دلمه ای در گلدان های پلاستیکی حاوی دو کیلوگرم بستر کشت شامل نسبت مساوی از ماسه، خاک مزرعه و کود دامی در شرایط کنترل شده گلخانه کشت گردید. در مرحله چهار برگی مایه زنی نماتد با افزودن پنج تخم و لارو سن دوم نماتد در گرم خاک انجام و 10 روز پس از مایه زنی سطوح مختلف نیتروژن و فسفر همراه با آب آبیاری (100 میلی لیتر در گلدان) به گلدان ها اضافه گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. 60 روز پس از مایه زنی شاخص های رشدی گیاه و جمعیتی نماتد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد استفاده از 100 میلی گرم نیتروژن و 100 میلی گرم فسفر در کیلوگرم خاک از منابع نانوکود کلات نیتروژن و نانو کود کلات فسفر به عنوان بهترین تیمار مورد استفاده در این آزمایش بود که علاوه بر افزایش شاخص های رویشی گیاه، باعث کاهش شاخص های جمعیتی نماتد شامل تعداد تخم، گال، کیسه تخم و فاکتور تولیدمثل به ترتیب به میزان 53، 52، 62 و 55 درصد گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
397 -408
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098833 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.