اثرات اسانس برخی از گیاهان دارویی به روش تدخینی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو به عنوان شاخص

پیام:
چکیده:

امروزه تلاش جهانی درکشاورزی نوین به سمت کاهش هرچه بیشتر استفاده از سموم مضر و معرفی روش های جدید برای کنترل علف های هرز می باشد که یکی از این روش ها استفاده از خاصیت آللوپاتی است. این مقاله به منظور شناسایی گونه های جدید آللوپات و ترکیبات بازدارنده موجود در آنها بصورت تدخینی انجام شده است. این پژوهش در قالب دو آزمایش مجزا اجرا شد و از گیاه کاهو بعنوان مدل استفاده شد. اثر 112 اسانس گیاهی در دو غلظت 1 و 3 میکرولیتر در ویال بصورت تدخینی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کاهو بررسی شد. صفات مرتبط با جوانه زنی (درصد و متوسط زمان جوانه زنی، درصد ایجاد رکود در بذر و درصد مرگ جنین) و رشد گیاهچه (رشد هیپوکوتیل، ریشه چه، و شاخص قدرت گیاهچه) بررسی شدند. نتایج بیانگر اثرات معنی دار بازدارنده اسانس ها حتی در غلظت 1 میکرولیتر بر صفات مورد بررسی بود. بطوری که اسانس شمعدانی معطر، انیسون و آویشن دنایی بیشترین اثر بازدارندگی بر جوانه زنی (100%)؛ اسانس هل سیاه، درمنه دشتی، بادرشبی و آویشن خزری بیشترین تاثیر ایجاد تاخیر در جوانه زنی (بیش از 224%)؛ اسانس کاکوتی، زنیان و شمعدانی معطر بیشترین اثر در ایجاد رکود بذر (بیش از 22%)؛ و اسانس انیسون و آویشن دنایی بیشترین درصد مرگ جنین (100%) را داشتند. اسانس انیسون، پونه کوهی، برازمبل و آویشن دنایی بیشترین بازدارندگی رشد گیاهچه (بیش از 94%) را موجب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند موجب شناسایی ترکیبات جدید آللوپات شود که می توانند کاربردهای مختلف داشته باشند، از جمله در تولید علف کش های طبیعی استفاده شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
475 -491
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098840 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.