بررسی توان جذب و انتقال کادمیم در سه نوع گیاه زینتی برای پالایش خاک‎های آلوده به کادمیم

پیام:
چکیده:

اصلاح خاک‎های آلوده به فلزات سنگین با استفاده از گیاهان زینتی، راهکار مناسبی برای پالایش خاک‎های آلوده به‎ویژه در مناطق شهری است. به‎ منظور بررسی توانایی گیاهان زینتی در پالایش خاک‎های آلوده، آزمایشی با شش سطح کادمیم (صفر، 5، 10، 20، 40 و mg/kg 80) و سه گونه گیاه زینتی (همیشه بهار، تاج خروس و آفتابگردان زینتی) با سه تکرار در گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح کادمیم، غلظت آن در گیاهان نیز افزایش می‎یابد، به‎طوری که بیشترین غلظت کادمیم در بخش هوایی همیشه بهار و کمترین آن در بخش هوایی آفتابگردان زینتی به‎دست آمد که اختلافی برابر با %2/50 داشتند. ولی بیشترین غلظت کادمیم در ریشه تاج خروس و کمترین آن در ریشه همیشه بهار مشاهده شد که اختلافی برابر با %2/4 داشتند. جذب کادمیم در بخش هوایی همیشه بهار حداقل به‎میزان %63/27 بیشتر از دو گونه گیاهی دیگر بود. در گیاه همیشه بهار، شاخص کلروفیل و تعداد گل به‎ترتیب نسبت به سایر گیاهان حداقل به‎میزان %3/17 و %34 بیشتر بود. فاکتور انتقال گیاه تاج خروس برابر با یک و فاکتور انتقال همیشه بهار (5/0) و آفتابگردان زینتی (3/0) کمتر از یک گزارش شد ولی فاکتور تجمع‎زیستی برای هر سه گونه گیاهی بیشتر از یک بود. با توجه به مقادیر جذب کادمیم و غلظت بالای آن در بخش هوایی همیشه بهار و شاخص‎های زیبایی (سبزینگی و تعداد گل) و زیست‎توده بالای این گیاه، همیشه بهار برای پالایش خاک‎های آلوده به کادمیم توصیه می‎گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2453 -2464
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098988 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.