پیش بینی فعالیت آنزیمی خاک در طول یک ترانسکت با استفاده از برخی ویژگی های خاک (مطالعه موردی: شهرستان میامی، استان سمنان)

پیام:
چکیده:

کیفیت خاک بیانگر توانایی خاک در ارائه خدمات زیستی، اکولوژیکی و قابلیت تولید است. تعیین شاخص های کیفیت خاک و بیان کیفیت خاک نیازمند اندازه گیری تعداد زیادی از خصوصیات خاک است. امروزه فعالیت های آنزیمی خاک به عنوان یک شاخص مناسب جهت ارزیابی اثرات عوامل محیطی و مدیریتی بر کیفیت خاک شناخته شده اند. هدف از این تحقیق توسعه مدل های رگرسیونی بین فعالیت های آنزیمی و ویژگی های خاک در طول یک ترانسکت از جهت شمال به جنوب می باشد. برای این منظور از سه منطقه شهرستان میامی استان سمنان، 120 نمونه خاک با روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد. خصوصیات خاک و مقادیر آنزیم ها طبق روش های استاندارد تعیین شد. روابط موجود بین ویژگی های خاک و فعالیت سه آنزیم بتاگلوکوزیداز، فسفاتاز قلیایی و اوره آز با استفاده از روش رگرسیون خطی ((OLS مدل سازی شد. نتایج نشان داد، به طورکلی فعالیت های آنزیمی از جنوب به شمال شهرستان افزایش یافته و آنزیم بتاگلوکوزیداز دارای بیشترین ضریب تغییرات (68%) بوده است. مدل های رگرسیونی ارائه شده با دقتی (R2adj) در دامنه 7/50% تا 4/70% توانستند فعالیت آنزیمی خاک را پیش بینی کنند. مهمترین ویژگی های خاک موثر بر فعالیت آنزیمی در مناطق شمالی به ترتیب اولویت کربن آلی، بافت، ظرفیت تبادل کاتیونی، فسفر و پتاسیم و در مناطق جنوبی کربن آلی، هدایت الکتریکی و pH بودند. بررسی های اعتبارسنجی مدل ها هم در مرحله صحت سنجی (RMSE, R2adj) نشان داد درجه تخمین مدل ها از اعتبار کافی برخوردار است. نتایج این تحقیق در بهبود برنامه ریزی های مدیریتی جهت مدیریت پایدار خاک کاربرد دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
2487 -2497
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098991 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.