بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب مثبت صفحات مشبک افقی بر روی مشخصات هیدرولیکی شیب شکن قائم

پیام:
چکیده:
در تحقیق حاضر، 105 آزمایش با هدف بررسی تاثیر شیب صفحات مشبک افقی بر روی مشخصات هیدرولیکی شیب شکن قائم با جریان زیربحرانی در بالادست انجام شد. آزمایش ها در دو مدل شیب شکن قائم ساده و شیب شکن قائم مجهز به صفحات مشبک افقی و شیبدار (سه شیب) با دو نسبت تخلخل تنظیم شد. بازه عمق بحرانی نسبی از 07/0 تا 24/0 بوده و شیب صفحات مشبک افقی ◦7، ◦14 و ◦21 و نسبت تخلخل صفحات مشبک برابر با دو مقدار 40 و 50 درصد درنظر گرفته شد. پارامترهای طول نسبی خیس شده، طول نسبی تلاطم، عمق نسبی استخر، عمق نسبی پایین دست و انرژی باقی مانده نسبی مورد بررسی قرار گرفت. در تمامی حالات مورد بررسی با افزایش عمق بحرانی نسبی، پارامترهای طول نسبی تلاطم، عمق نسبی استخر، عمق نسبی پایین دست و انرژی باقی مانده نسبی افزایش می یابند. نتایج نشان داد که با افزایش شیب صفحات مشبک، پارامترهای طول نسبی خیس شده، طول نسبی تلاطم و عمق نسبی استخر افزایش می یابند. این در حالی است که شیب صفحات مشبک تاثیر چندانی بر روی عمق نسبی پایین دست و انرژی باقی مانده نسبی ندارد. همچنین مشاهده گردید که افزایش تخلخل صفحات مشبک باعث کاهش پارامترهای طول نسبی خیس شده، طول نسبی تلاطم و عمق نسبی استخر و افزایش عمق نسبی پایین دست می گردد. این در حالی است که تخلخل صفحات مشبک بر روی انرژی باقی مانده نسبی بی تاثیر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2499 -2509
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098992 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.