اثر حضور پیوندهای عرضی سیلوکسانی بر خواص کلوئیدی، مکانیکی و حرارتی پراکنه های پلی یورتان آب پایه خود شبکه ای شونده

پیام:
چکیده:

در پژوهش حاضر، پراکنه های پلی یورتان آب پایه خود شبکه ای شونده در دمای محیط به روش فرآیند استن ساخته شدند. اثر حضور غلظت های مختلف از 3-(آمینوپروپیل) تری اتوکسی سیلان به عنوان عامل اتصال دهنده عرضی مطالعه شد. جهت بررسی ساختار شیمیایی و حضور گروه های آلکوکسی سیلان از آزمون های رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و طیف سنجی فوریه زیر قرمز استفاده شد. محتوای ژل نمونه حاوی wt%10 از عامل سیلانی، 90.5% گزارش شد که تاییدی بر تشکیل ساختار به شدت شبکه ای سیلوکسانی بود. با وجود افزایش در اندازه ذرات پلی یورتان از 36.5 به 63 نانومتر در غیاب و حضور wt%10از عامل سیلانی، توزیع باریک در اندازه ذرات پلی یورتان (0.2>PDI) و مقادیر مطلق پتانسیل زتای بالای mV 40، پایداری کلوئیدی بالای این پراکنه ها را نشان داد. افزایش جدایش میکرو فازی در نمونه های شبکه ای شده توسط آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی مشاهده شد. بهبود چشمگیر در مقاومت آبی (جذب آب < 5%)، خواص مکانیکی (مدول یانگMPa 420 و استحکام کششی MPa 46.7) و پایداری حرارتی (ºC321= Tmax1و ºC407=Tmax2) پلی یورتان آب پایه حاوی wt%10از عامل سیلانی، نشانگر عملکرد عالی اتصال دهنده عرضی سیلانی در ساخت پوشش های آب پایه پلی یورتانی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
267 -276
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099004 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.