جمع نقیضین در اندیشه ابوسعید خراز و ابن عربی

پیام:
چکیده:

در این مقاله با تکیه بر تفکیک میان حوزه های معرفتی وجودشناسی، خداشناسی و جهان شناسی، موضوع جمع نقیضین در اندیشه ی ابوسعید خراز و ابن عربی تبیین می گردد. جمع اضداد در شناخت خداوند در اندیشه ی ابوسعید خراز و بسط و انتقال آن توسط ابن عربی به جمع نقیضین که وی از آن به هو لا هو تعبیر کرده است، بنیاد اساسی اندیشه ی ابن عربی است، و هیچ حوزه ای از تاثیر آن خالی نیست، بلکه محوریتی آن به گونه ای است که، موضوع هو لا هو از مقام ذات الهی آغاز گشته، در تمامی مراتب وجود، بسط می یابد. مهمترین جنبه ی این اندیشه را می توان در مساله ی خیال نزد ابن عربی یافت، چه آنجایی که از خیال برای شناخت تشبیهی خداوند سخن می گوید و چه خیال به منزله ی تناقض متحقق در سه مرتبه ی ماسوی الله، عالم میانی خیال و خیال به مثابه امری میان حس و عقل انسان صغیر؛ و همزمان قوه بشری خیال، که ذیل جهان شناسی ابن عربی بیان می گردد. بدون فهم خیال در اندیشه ی ابن عربی نه به شناخت خداوند می توان نائل شد و فهم محصلی از وحدت وجود ابن عربی یافت و نه چیستی وجود عالم، به عنوان امر متناقض متحقق در پرتو افکنده می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099081 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.