شناسایی و تعیین عوامل موثر در بعد تصمیم گیری مدیریت خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بهره گیری از شیوه های بهینه خرید در بخش تجهیزات سرمایه ای پزشکی در کنار اجرای قوانین و مقررات می تواند به عنوان راهی برای حرکت به سمت خریدی هوشمندانه و افزایش سطح دسترسی گروه های آسیب پذیر به دریافت خدمات و گسترش عدالت مطرح شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید تجهیزات سرمایه ای پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.

مواد و روش ها

در این پژوهش کاربردی که در سال 97 انجام شده است، جامعه آماری پژوهش را مدیران، روسا و سرپرستان بخش های تشخیصی و درمانی و بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان های دانشگاه و مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی ستاد دانشگاه که 631 نفر بودند تشکیل دادند. نمونه پژوهش 431 نفر بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بود که پس از تایید روایی و پایایی آن، داده ها جمع آوری و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

نتایج

موثرترین متغیر واقعی بودن قیمت تجهیزات سرمایه ای در زمان خرید با ضریب رگرسیون 368/0 بوده و در مقابل کم اثرترین متغیر در این زمینه بازار فروش رقابتی یا انحصاری با ضریب رگرسیون 162/0 می باشد.

نتیجه گیری

مراکز درمانی برای خرید تجهیزات سرمایه ای باید از معیارهای استاندارد تصمیم گیری استفاده کنند. با توجه به نقش حساس شناسایی و انتخاب بهترین مارک برای خرید تجهیزات و همچنین هزینه هایی که این خریدها به نظام سلامت وارد می کند، استفاده از معیارهای کمی و کیفی و همچنین  بهره گیری از نظر خبرگان بسیار حائز اهمیت می باشد؛ تا از این طریق بتوان تجهیزاتی با صرفه به لحاظ اقتصادی و همچنین با کیفیت جهت ارائه خدمات مناسب تدارک دید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099091 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.