واکاوی اثر ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی و استرس شغلی با میانجی گری کار عاطفی در پرستاران بیمارستان شریعتی شهرستان اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه

پرستاران در مقایسه با سایر مشاغل، استرس شغلی بالاتری را تحمل می کنند، بنابراین رضایت از شغل و ویژگی های آن اهمیت بسیاری برای آن ها دارد. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های شغلی بر رضایت و استرس شغلی با میانجیگری کار عاطفی بر پرستاران بیمارستان شریعتی شهر اصفهان می باشد.

روش کار

در این مطالعه مقطعی که سال 1397 بر روی پرستاران بیمارستان شریعتی شهر اصفهان انجام شد، جامعه آماری 180 نفر بوده که با روش مورگان 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های شغلی، استرش شغلی، رضایت شغلی و کار عاطفی جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و Smart pls3.2.6 استفاده شد.  

یافته ها

مطابق با نتایج پژوهش، ابعاد ویژگی های شغل یعنی اهمیت، هویت، استقلال، بازخورد و تنوع مهارت بر رضایت شغلی و استرس شغلی با میانجیگری کار عاطفی (کار سطحی و کار عمیق)، با مقدار آماره تی 8.589 در تاثیر ویژگی های شغلی بر کار عاطفی و مقدار 6.381 در تاثیر کار عاطفی بر رضایت شغلی و مقدار17.382 در تاثیر کار عاطفی بر استرس شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

نتیجه گیری

ویژگی های شغل بر رضایت شغلی و استرس شغلی با میانجیگری کار عاطفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران بیمارستان ها به ویژگی ها و رضایت و استرس شغلی و عاطفی بودن شغل توجه ویژه تری داشته باشند و سیاست های لازم را جهت بهبود استرس و رضایت شغلی از طریق شناخت بیشتر ویژگی های شغلی و کار عاطفی به کار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099108 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.