بررسی رابطه نشخوارهای ذهنی، خودناتوان سازی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه

عوامل فردی مختلفی می توانند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر باشند که ازجمله آن ها می توان به نشخوارهای ذهنی، خود ناتوان سازی و انگیزه پیشرفت اشاره نمود. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه این سه عامل با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان در سال 1395 انجام شد.

روش ها:

 این پژوهش مقطعی از نوع کاربردی و روش آن به صورت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی دانشجویان دانشگاه های شهرستان گرگان است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 200 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه مقیاس نشخوار ذهنی تامل، مقیاس خود ناتوان سازی، جونز و رودوالت، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس بود. داده های پژوهش پس از اجرا توسط آزمودنی های نمره گذاری و تفسیر و سپس توسط نرم افزار SPSS- نسخه 23و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

نتایج

از 200 دانشجوی مورد بررسی، 5/56 درصد (113 نفر) مرد و 5/43 درصد (87 نفر) زن بودند میانگین سنی دانشجویان 1/2± 62/20 سال بود. یافته های مطالعه نشان داد که بین نشخوارهای ذهنی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد (000/0= ≤p) همچنین بین خود ناتوان سازی و پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی معناداری وجود دارد (000/0=≥ P). بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. 765/0 =r
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر منفی نشخوارهای ذهنی و خودناتوان سازی بر پیشرفت تحصیلی باید تلاش کرد که با ایجاد کارگاه های آموزشی دردانشگاه ها نگرش مثبت و مسئولیت پذیری را دردانشجویان تقویت کرده، تفاوت های فردی را شناخته و انگیزه پیشرفت را تقویت نمود. نتایج نشان داد هرچه نشخوارهای ذهنی و خودناتوان سازی در افراد بیشتر باشد، نمی توانند زمینه پیشرفت تحصیلی خود را فراهم کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099185 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.