بررسی رابطه توانمند سازی مدیران با انگیزه شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان شهریار

پیام:
چکیده:
مقدمه

پژوهش حاضر با تاکید بر توانایی حرفه ای مدیران و ضمن تاکید بر عواملی چون؛ تصمیم گیری، رشد حرفه ای، پایگاه شغلی، خودکارآمدی، خودمختاری و تاثیرگذاری بر انگیزش شغلی معلمان به تبیین و تشریح موضوع پرداخته است.

روش ها:

 روش پژوهش حاضر توصیفی است که در زمره تحقیقات همبستگی قرار دارد. از نظر داده ها کمی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را همه ی مدیران و معلمان ابتدایی شهرستان شهریار، به تعداد 198 نفر مدیر و تعداد 2045 نفر معلم تشکیل می دهد. نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی طبقه ای از طریق جدول اچ اس بولا محاسبه گردید که بر این اساس132 نفر مدیر و 323 نفر معلم، نمونه را تشکیل می دهند. ابزار این پژوهش دو پرسشنامه شامل؛ پرسشنامه شورت و راینهارت با ضریب آلفای کرونباخ 94/0 برحسب طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد و دوم پرسشنامه آزمون نیازهای معلمان آبراهام مازلو با ضریب آلفای کرونباخ 97/0 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS (نسخه 23) صورت گرفت.

نتایج

یافته ها نشان داد که رابطه مدیریت توانمندسازی با ایجاد انگیزه های فیزیولوژیک معنادار می باشد، به نحوی که با افزایش مدیریت توانمندسازی مدیران، انگیزه های فیزیولوژیک معلمان کاهش می یابد. اما هیچ رابطه معناداری بین مدیریت توانمندسازی مدیران و انگیزه ایمنی معلمان وجود ندارد. همچنین رابطه مدیریت توانمندسازی با ایجاد انگیزه های اجتماعی، احترام و خودشکوفایی معلمان معنادار است. به طوری که با افزایش مدیریت توانمندسازی در مدیران انگیزه های اجتماعی، احترام و خودشکوفایی معلمان افزایش می یابد.

نتیجه گیری: 

نتایج پژوهش نشان دهنده ی ارزش و اهمیت توانمند سازی مدیران در افزایش انگیزه معلمان در حیطه های اجتماعی، احترام و خود شکوفایی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099186 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.