ارتباط شاخص های سلامت روان و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانشجویان مقاطع مختلف رشته روانشناسی

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به اینکه سلامت روان و عوامل اثرگذار بر آن مانند رضایت از زندگی و خودکارآمدی از مولفه های مهم در زندگی افراد به شمار می آیند، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شاخص های مختلف سلامت روان و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانشجویان مقاطع مختلف رشته روان شناسی طراحی و اجرا شد.

روش ها:

 در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی جامعه مورد مطالعه از بین دانشجویان پسر و دختر دانشکده روانشناسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد ساری در سال 1395 انتخاب شدند. نمونه های آماری با استفاده از نمونه گیری تصادفی و به روش طبقه ای (کارشناسی، ارشد و دکتری) به تعداد 185 نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه رضایت از زندگی بود. داده های جمع آوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت روان و رضایت از زندگی (0/52=r) و بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی (0/66=r) رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، همچنین تفاوت معناداری در سلامت روانی (0/019=P) و خودکارآمدی (0/012=P) دانشجویان مقاطع مختلف روانشناسی مشاهده شد.

نتیجه گیری:

 پژوهش حاضر نشان داد به همان میزان که سلامت روان، خودکارآمدی و رضایت زندگی می توانند تاثیر مثبتی در زندگی فرد داشته باشند، اختلال در سلامت روان می تواند این تاثیر را به نوع منفی تبدیل کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099188 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.