اثر تیمارهای سرمادهی و درجه حرارت بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و استقرار گیاه مرتعیSmyrniopsis aucheri BOISS

پیام:
چکیده:

Smyrniopsis aucheri گیاهی است از خانواده چتریان که جوانه زنی بذرهای آن با مشکل روبرو می باشد، لذا تهیه اطلاعاتی در زمینه طول دوره خواب و عوامل موثر در شکستن خواب آن برای احیای عرصه های طبیعی این گیاه ضروری می باشد. به منظور بررسی اثر طول دوره سرمادهی مرطوب و سطوح دمایی بر شکست خواب و استقرار بذرهای گیاه موردنظر، این آزمایش بذر در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و اجرا شد. فاکتورهای مورد ارزیابی شامل: مدت زمان پیش سرمادهی مرطوب در 7 سطح (0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روز)، سطوح سرمادهی (بدون سرمادهی و اعمال سرما) و سطوح دمایی در چهار سطح (5، 10، 15 و 20 درجه سانتی گراد) بود. نتایج این آزمایش نشان داد که ترکیب دو تیمار سرمادهی و درجه حرارت برای تحریک جوانه زنی بذور این گیاه بیشترین بازده را خواهد داشت و سرمادهی کمتر از 30 روز هیچ اثر بر جوانه زنی بذور نداشت. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که تیمار سرمادهی به مدت زمان 60 روز همراه با درجه حرارت 5 درجه سانتی گراد به عنوان بهترین تیمار برای شکست خواب بذرهای این گیاه می باشد، این تیمار به طور معنی داری در مقایسه با نمونه های شاهد، درصد جوانه زنی (9/51٪)، سرعت جوانه زنی و بنیه بذر را افزایش داد. در ارتباط با شاخص های رشد، نتایج نشان داد، سرمادهی به مدت زمان 60 روز با درجه حرارت 20 درجه سانتی گراد به عنوان موثرترین تیمار جهت افزایش شاخص های رشد گیاهچه می باشد. درنهایت با توجه به نتایج، به منظور بهبود استقرار این گیاه، کاربرد سرمادهی به مدت زمان 60 روز که سبب افزایش تمامی شاخص های استقرار نسبت به تیمار شاهد شد، توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099268 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.