تعیین مناسب ترین معادلات آلومتریک برآورد زی توده روی زمینی گونه ارس

پیام:
چکیده:

امروزه مدل سازی و تعیین معادلات آلومتریک زی توده درختان جنگلی به ویژه درختان ارس برای تعیین وضعیت زیستی و قدرت ذخیره کربن گونه های درختی توده های جنگلی بسیار مهم می باشد. هدف از این پژوهش، تعیین مناسب ترین معادلات آلومتریک برای برآورد زی توده برگ، شاخه فرعی، شاخه اصلی، تنه و زی توده کل درختان ارس در منطقه چهار باغ استان گلستان می باشد. برای مدل سازی در هر طبقه قطری حداقل 3 درخت به منظور برداشت نمونه های برگ و شاخه انتخاب شد. درمجموع از 35 درخت نمونه برداشت شد و در آزمایشگاه پس از توزین و خشک کردن نمونه ها زی توده برگ، شاخه، تنه و کل محاسبه شد. معادلات آلومتریک بر اساس مدل های رگرسیونی توانی، نمایی و چند جمله ای به دست آمد. برای اعتبار سنجی مدل ها از معیار ضریب تعیین، انحراف معیار مدل برازش یافته، تحلیل رگرسیون و تبعیت توزیع مقادیر باقی مانده ها از توزیع نرمال استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، قطر برابر سینه با 97=R2، سطح تاج با 96=R2 و قطر متوسط تاج با 94=R2، معادلات با شاخص های مدل سازی مناسب تری در بخش های مختلف درخت تولید نمودند. همچنین مدل توانی و چند جمله ای از مدل نمایی مناسب تر بود. ضریب تبیین به دست آمده از مدل های رگرسیونی نشان داد که این معادلات آلومتریک برای برآورد زی توده درختان ارس در منطقه مورد مطالعه مناسب می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099270 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.