بررسی کارایی شاخص های گیاهی پرکاربرد جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط محیطی مختلف

پیام:
چکیده:

شاخص های گیاهی، جهت تفکیک و استخراج پوشش گیاهی روی سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای توسعه یافته اند. جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی، معمولا تصاویر چند زمانه به صورت جداگانه با استفاده از شاخص های گیاهی مورد آنالیز قرار می گیرند و یا از روش تفاضل شاخص گیاهی استفاده می شود. مروری بر مطالعات گذشته نشان می دهد، با وجود توسعه شاخص های متعدد گیاهی توسط محققان، جهت استخراج پوشش گیاهی یا آشکارسازی تغییرات آن به طور معمول از شاخص های NDVI و EVI استفاده می شود. لذا، هدف از این مطالعه، مقایسه و بررسی ای جامع روی کارایی و قابلیت این دو شاخص در آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف می باشد. برای این هدف، چندین منطقه نمونه با شرایط محیطی مختلف شامل گرمسیری، نیمه گرمسیری و مدیترانه ای واقع در مناطقی از کشورهای مالزی، ایران و ایتالیا انتخاب شدند. سپس، روش تفاضل شاخص با استفاده از چند سری تصویر ماهواره ای لندست-7 ETM+ و لندست-8 OLI مربوط به دو دوره زمانی مختلف در سال های 2001 و 2014 بکار برده شد. جهت ارزیابی دقت نقشه های به دست آمده، ماتریس در هم ریختگی ایجاد گردید و پارامترهای دقت کلی و ضریب کاپا محاسبه شدند. سپس برای مشخص شدن ماهیت خطاها در نتایج به دست آمده، خطاهای کمیسیون و امیسیون محاسبه شدند. آنالیزهای ارزیابی دقت نشان داد هر چند نتایج حاصل از روش EVI در برخی از مناطق نمونه قابل قبول می باشد، اما در تمامی مناطق نمونه با تنوع محیطی و آب و هوایی مختلف، روش NDVI نتایج بسیار بهتری را جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی ارائه نموده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099272 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.