تعیین ارزش تغذیه ای چهار گونه گیاهی (Malcolmia africana، Plantago lanceolata، Phlomiscancellata و Klasea latifolia) در مراتع بالا جام شهرستان تربت جام

نویسنده:
پیام:
چکیده:

گیاهان مرتعی، نقش ارزنده ای در برآورده ساختن احتیاجات تغذیه ای دام های چرا کننده دارند. هدف این مطالعه، بررسی ارزش تغذیه ای چهار گونه گیاهیMalcolmia africana، Plantago lanceolata، Phlomis cancellata و Klasea latifolia در مراتع کوهپایه ایبالا جام شهرستان تربت جام بود. نمونه برداری از گیاهان به صورت  تصادفی قبل از مرحله گلدهی انجام شد. از یک محیط کشت تهیه شده از مایع شکم به گوسفند برای برآورد برخی پارامترهای تخمیری و تجزیه پذیری ماده خشک یا ماده آلی گیاهان استفاده شد. ترکیبات شیمیایی و معدنی گیاهان با استفاده از روش های استاندارد تعیین شدند. این گیاهان از ترکیبات شیمیایی و معدنی متفاوتی برخوردار بودند. بیشترین مقدار ماده خشک (92/18%)، پروتئین خام (37/22%) و منیزیم (24/8 گرم/کیلوگرم ماده خشک) مربوط به P. concellata، بیشترین مقدار ماده آلی (60/91%)، عصاره عاری از ازت (33/58%)، کربوهیدرات های غیر فیبری (01/47%) و عناصر کلسیم (08/14 گرم/کیلوگرم ماده خشک) و سدیم (23/4 گرم/کیلوگرم ماده خشک) مربوط به K. latifolia و نیز کمترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی (93/26%) و اسیدی (20/21%) و لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی (73/2%) مربوط به K. latifolia بود (05/0>P). در بین عناصر معدنی، بیشترین مقدار مربوط به پتاسیم (دامنه 75/32-61/11 گرم/کیلوگرم ماده خشک) بود. بیشترین مقدار فسفر (37/4 گرم/کیلوگرم ماده خشک) و پتاسیم (75/32 گرم/کیلوگرم ماده خشک) مربوط به P. lanceolata بود (05/0>P). بیشترین مقدار آهن (37/0 گرم/کیلوگرم ماده خشک) نیز در M. africana مشاهده شد (05/0>P). بالاترین مقدار حاصل از فراسنجه های تولید گاز (گاز 12، 24، 48، 72، پتانسیل و ثابت نرخ تولید گاز به ترتیب  برابر 06/48، 93/61، 82/70، 41/74، 91/73، 093/0 میلی لیتر بود)، تجزیه پذیری  ماده خشک (14/75%) و ماده آلی (47/78%)، مصرف ماده خشک (47/4 درصد وزن زنده بدن)، شاخص ارزش نسبی تغذیه ای (84/250) و شاخص کیفیت نسبی علوفه ای (67/256)، انرژی قابل متابولیسم (70/10 مگاژول/کیلوگرم ماده خشک)، انرژی خالص شیردهی (56/6 مگاژول/کیلوگرم ماده خشک)، اسیدهای چرب فرار کل (72/65 میلی مول/لیتر) و کمترین مقدار نیتروژن آمونیاکی (85/13 میلی گرم/دسی لیتر) مربوط به K. latifolia بود (05/0>P). به نظر می رسد که هر چهار گیاه مطالعه شده از ارزش تغذیه ای مناسبی برای دام های چراکننده برخوردار بوده؛ ولی ارزش تغذیه ای K. latifolia بیشتر از سایر گیاهان بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -179
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099274 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.