مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و قارچ های همراه دنبلان صحرایی (Terfezia claveryi) و گیاه گل آفتابی بومی استان گلستان

پیام:
چکیده:

در این بررسی قارچ های جداشده از ریشه گیاه گل آفتابی Helianthemum ledifolium و خاک اطراف دنبلان صحرایی (Terfezia claveryi) از 10 منطقه مختلف در شهرستان گنبد کاووس واقع در استان گلستان مورد شناسایی قرار گرفت. شناسایی قارچ های دنبلان نمونه برداری شده با روش های مورفولوژیکی و مولکولی انجام گرفت. با استفاده از محیط کشت های سیب زمینی دکستروز آگار، عصاره مالت آگار و موراشیگ و اسکوگ و نگهداری در دمای 25 درجه سانتی گراد، 21 گونه ی قارچی متعلق به 13 جنس جداسازی شد. بیشترین جدایه ها به ترتیب مربوط به خاک اطراف آسکوکارپ های دنبلان صحرایی (T.claveryi) و ناحیه ریزوسفر گیاه گل آفتابی (H. ledifolium) بود. گونه های قارچی از دو جنس Aspergillus و Fusarium فراوان ترین گونه های جداسازی شده از خاک اطراف دنبلان صحرایی بودند. گونه هایی از جنس های Acremonium، Paecilomyces، Polyschema و Ulocladium با کمترین فراوانی برای اولین بار از این مناطق جداسازی شدند. همچنین گونه Polyschema sclerotigenum برای نخستین بار از ایران گزارش گردید. نتایج آنالیز نمونه خاک های جمع آوری شده از مناطق مختلف دارای دنبلان نشان داد که در ساختار خاک و میزان آهک موجود اختلاف کمی وجود دارد و غالب نمونه خاک های جمع آوری شده از نوع بازی با 2/8 pH، غیر شور، با میزان مواد آلی کم، شنی و میزان آهک بالا هستند. در حالی که میزان فسفر در اکثر نمونه های خاک کم و تغییرات در مکان های نمونه برداری یکسان و اختلاف در بین آن ها از نظر آماری معنادار نبود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -195
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099275 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.