مقایسه مدل های مکان یابی و توسعه گردشگری از چشم انداز آمایش سرزمین در جنگل های زاگرس مطالعه موردی: شهرستان جوانرود

پیام:
چکیده:

در حالی که در سال های اخیر به دلایل متعدد بر میزان مسافرت، گردش و گردشگر افزوده شده، میزان معضلات و مشکلاتی که ناشی از این فعالیت در عرصه است نیز مورد توجه مدیران قرار گرفته است. با استفاده از نقاط حضور گردشگر در شهرستان جوانرود و مدل های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و جنگل تصادفی (RF)، شرایط استقرار گردشگران از جنبه آمایش سرزمین مورد بررسی قرار گرفت. در مدل جنگل تصادفی با استفاده از نقاط حضور گردشگر و تعداد 9 متغیر تاثیرگذار بر روی استقرار گردشگر، نواحی مطلوب جهت استقرار در تمام پهنه شهرستان بررسی شد. سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مناطق مناسب برای استقرار گردشگر از دیدگاه آمایش سرزمین بررسی شد. اعتبار سنجی مدل های مذکور با استفاده از آماره (ROC) انجام گرفت. شناسایی حد آستانه مطلوبیت با استفاده از آماره یادون انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل از حساسیت سنجی در مدل جنگل تصادفی، متغیرهای فاصله از جاده، فاصله از شهر و فاصله از معیار امنیت (پاسگاه و ایستگاه امداد و نجات) بیشترین تاثیر را بر روی استقرار گردشگر داشته اند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی، معیارهای نزدیکی به شهر، شیب و فاصله از جاده در توسعه مدل نقش داشته اند. نتایج اعتبار سنجی مدل در روش جنگل تصادفی برابر 93/0 و در تحلیل سلسله مراتبی برابر 92/0 محاسبه گردید. 14/73 کیلومتر مربع  در جنگل تصادفی، 53/203 کیلومتر مربع در روش تحلیل سلسله مراتبی و 67 کیلومتر مربع  به صورت   مشترک دارای مطلوبیت استقرار است. محدوده ای معادل 6 کیلومتر مربع از روش جنگل تصادفی برای استقرار فاقد ضوابط لازم است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
253 -273
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099279 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.