کمی سازی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور (منطقه مورد مطالعه: استان فارس)

پیام:
چکیده:

بررسی پایداری روند تغییرات پوشش گیاهی یکی از مهم ترین موضوعات مدیریت پوشش گیاهی در راستای توسعه پایدار است. انجام مطالعاتی دراین زمینه جهت انتخاب سیاست های مدیریتی مناسب برای سازگاری بیشتر با شرایط جدید ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق تغییرات روند پویایی پوشش گیاهی استان فارس با استفاده از شاخص NDVI به دست آمده از MOD13Q1 در بازه زمانی 2001 تا 2017 مورد بررسی  قرار گرفت. آزمون من کندال و تیل-سن در Earth Trends Modeler نرم افزار TerrSet و شاخص هورست در نرم افزار Arc GIS محاسبه، سپس نتایج با یکدیگر تلفیق شدند. روند Theil-Sen برای تحلیل آماری شیب تغییرات، همراه با آزمون Mann-Kendall برای معنی دار بودن این تغییرات، یک روش جدید برای بررسی روند تحلیل داده های سری زمانی NDVI است. با تلفیق نتایج تجزیه و تحلیل روند و نتایج شاخص Hurst، پایداری آینده در روند تغییرات NDVI نیز محاسبه شد. با توجه به تجزیه و تحلیل شاخص هورست، بیشتر تغییرات پوشش گیاهی در آینده مخالف با تغییراتی است که در گذشته اتفاق افتاده است. نتایج تحلیل روند تغییرات نیز بیانگر این است که رشد گیاه در مناطق کوهستانی به طور مداوم با نرخ بالاتر از مناطق دشت بهبود می یابد. در نهایت با تجزیه و تحلیل  شاخص هورست و روند تغییرات پوشش گیاهی، بیشترین درصد تعداد پیکسل مربوط به ماه می با 1/41% در کلاس B می باشد. کلاس B بیانگر این است که روند بهبود جایگزین روند تخریب در منطقه شده است و این روند در آینده ادامه نخواهد داشت. در این ماه نواحی شمالی و نوار جنوبی استان دارای مقدار ماکزیمم ارزش عددی می باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
295 -318
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099281 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.