عوامل موثر برتوانمندی تعاونی های تولید روستایی استان خراسان جنوبی

چکیده:

شرکت های تعاونی تولید روستایی، یکی از مراحل پیشرفته تعاون می باشد که در توسعه پایدار روستایی نقش بسزایی راایفا می کند، محیط های رقابتی، سازمان ها را وادار می سازد در راهبردهای سنتی خود تجدید نظرکرده و نسبت به توانمندی خود اقدام کنند. در جهان به ویژه در جوامع روستایی و بخش کشاورزی، همواره تشکل های روستایی مورد توجه قرار گرفته اند، با توجه به ماهیت و هدف این تعاونی ها، مواردی از قبیل ایجاد و تقویت روحیه تعاون، مشارکت، تامین نیازمندی های معیشتی و حرفه ای خود، فراهم نمودن امکانات تولید، بهبود سطح درآمد و زندگی، افزایش کارآیی، ارتقاء سطح آگاهی و رشد ویژگی های شخصیتی نظیر اعتماد به نفس، آشنایی با تکنولوژی، علوم جدید، دانش روز و اشتغال می باشد. بنابراین، ضروری است این شرکت ها با شناخت درست عوامل موثر بر توانمندی و تعدیل شرایط در ارتقای اثربخشی آن تلاش کنند. اهدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر برتوانمندی تعاونی های تولید روستایی استان خراسان جنوبی می باشد، جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فعال استان خراسان جنوبی می باشد. نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 405 نفر از اعضاء این شرکت ها بوده است، برای انتخاب شرکت های تعاونی تولید روستایی نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه بندی، شرکت ها و از بین اعضاءآنها به صورت تصادفی استفاده شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکنیک پرسشنامه، روایی ابزار اندازه گیری از طریق مصاحبه با صاحبنظران موضوعی، پایایی ابزار اندازه گیری نیز از طریق یک آزمون مقدماتی و ارزیابی مقدار آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت، در مرحله ی بعد اطلاعات جمع آوری شده با روش های آماری مختلف با استفاده ازنرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته های پژوهش در حوزه آمار توصیفی پیرامون مسئولیت پاسخگویان حاکی از این است که 18 نفر (4/4 درصد) عضو هیئت مدیره، 12 نفر (3 درصد) مدیرعامل، 53 نفر (1/13 درصد) کارمند و 322 نفر (5/79 درصد) آنها عضو تعاونی تولید بوده اند. 6/49 درصد توانمندی تعاونی های تولیدروستایی خراسان جنوبی را ضعیف و نسبتا ضعیف و در مقابل 4/50 درصد نسبتا قوی و قوی ارزیابی نموده اند. نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد که بین سابقه عضویت افراد مورد مطالعه و درآمد سالانه افراد مورد مطالعه در شرکت تعاونی روستایی با ارزیابی آنها از سطح توانمندی این شرکت ها در خراسان جنوبی ارتباط معنی داری وجود داشته است. بین ویژگی های آموزشی، ویژگی های اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی شرکت های تعاونی روستایی خراسان جنوبی با سطح توانمندی آنها ارتباط معنی داری وجود داشته و بین ویژگی های شخصیتی مسئولین شرکت های تعاونی روستایی خراسان جنوبی با سطح توانمندی شرکت ها ارتباط معنی داری وجود نداشته است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که 49 درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل موجود در مدل تعیین می شود و متغیرهای "ویژگی های آموزشی"، " اقتصادی"، " مدیریتی"، " اجتماعی" اثر معنی داری بر متغیر وابسته داشته ولی دیگر متغیرهای وارد شده به مدل اثر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته اند.

زبان:
فارسی
صفحه:
93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099484 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.