بررسی نقش تعاونی های روستایی در توسعه روستاها از دیدگاه کارشناسان مدیریت تعاون روستایی استان تهران

چکیده:

هم اکنون راهبرد های نوین توسعه روستایی به طور فزاینده ای به توسعه سرمایه اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت انجمن های حرفه ای جامعه محلی گرایش دارند. در این میان، تعاونی های روستایی عناصری ضروری از جامعه مدنی به شمار می روند که به توانمندسازی کشاورزان، کاهش فقر و بهبود وضعیت فقرای روستایی کمک می کنند. آن ها همچنین در کسب دانش و مهارت، دسترسی بهتر به نهاده ها، پایه ریزی کسب و کارهای روستایی و بازاریابی اثربخش تر محصولات برای کسب درآمد بیشتر به مردم روستایی کمک می کنند. در همین رابطه، هدف اصلی پژوهش حاضر توسعه چارچوبی برای بررسی و فهم نقش تعاونی های روستایی در پیشبرد فرایند توسعه مناطق روستایی استان تهران بود. جامعه آماری تحقیق، 80 کارشناس اجرایی درگیر با امور تعاونی های روستایی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران را شامل می شد. داده ها به کمک یک نسخه پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد و با استفاده از بسته نرم افزار آماری ویژه علوم اجتماعی (SPSS) و به کمک تکنیک رگرسیون خطی چندگانه تحلیل گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات برخی کارشناسان خبره و اعضای کمیته تحقیق تایید شد. پایایی ابزار نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید (مقدار ضریب آلفا برابر با 93/0 به دست آمد). بر اساس یافته ها، تفاوت آماری معنی داری میان دیدگاه کارشناسان نسبت به وضعیت فعلی و مطلوب مورد انتظار از تعاونی های روستایی برای نقش آفرینی در نواحی روستایی منطقه وجود داشت. همچنین یافته های رگرسیون خطی نشان داد که چهار مولفه «عملکرد»، «زیرساخت های فیزیکی»، «حمایت های پیرامونی» و «مدیریت» مجموعا 67 درصد از واریانس متغیر وابسته (نقش تعاونی های روستایی در توسعه منطقه) را تبیین می کنند.

زبان:
فارسی
صفحه:
117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099485 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.