طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM

پیام:
چکیده:
هدف از این تحقیق طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اعضای شورای راهبری ورزش دانشگاه بودند. اعضای شورای راهبری شامل رئیس و 2نفر از معاونین دانشگاه، رئیس و 2نفر از کارشناسان مدیریت تربیت بدنی، و 3نفر از اعضای هیات علمی گروه های تربیت بدنی دانشگاه بودند. استراتژی های ورزش دانشگاه در جلسات شورای راهبری مشتمل بر 9 هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت. برای طراحی نقشه استراتژی از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. مدل ساختاری تفسیری ، یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه ای از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی می شوند. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در چهار سطح نشان داد. طراحی این نقشه تسهیلگر پیاده سازی استراتژی ها جهت دستیابی به توسعه سبک زندگی سالم و فعال در دانشجویان می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099512 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.