نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی گیران نخبه ایران.

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی گیران نخبه ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشتی گیران حاضر در نیمه اول سال 1396 در اردوی تیم ملی می باشد، که تعداد آن ها 156 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه ‎ها با جامعه آماری برابر در نظر گرفته شد. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی لان و همکاران (2009)، سبک رهبری چلادورای (1980)، انگیزش موفقیت رابرتز و ترشو(1998) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد. پایایی ترکیبی پرسشنامه ها به ترتیب71/0، 74/0، 70/0 و 81/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمون کلموگروف اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ضریب تاثیر هوش هیجانی مربیان در انگیزش موفقیت (925/0β=)، در تعهد (799/0β=) و سبک حمایت اجتماعی مربیان در انگیزش موفقیت (837/0β=)، در تعهد (817/0β=) و سبک بازخورد مثبت مربیان در انگیزش موفقیت (668/0β) و در تعهد (639/0 β=) در سطح آلفای 05/0=α معنی دار بوده است لذا می توان گفت که هوش هیجانی و سبک های رهبری ذکر شده در انگیزش موفقیت و تعهد ورزشی کشتی گیران نخبه ایران تاثیر معنی داری دارد .
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099515 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.