مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه های بدن سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه های بدن سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان باشگاه های بدن سازی شهر گنبدکاووس (6320 مشتری) بود که بر حسب فرمول کوکران، 363 مشتری به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه های مسئولیت اجتماعی لچوگا (2012)، شهرت فلدمن (2014) و وفاداری مشتریان لی (2017) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید و ضریب پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 84/0 و 87/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی اثری مثبت و معنی دار بر شهرت باشگاه دارد (83/0=β، 53/44=t). همچنین اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان مثبت و معنی دار بود (33/0=β، 06/4=t). دیگر یافته تحقیق نشان داد که شهرت باشگاه اثری مثبت و معنی دار بر وفاداری مشتریان دارد (54/0=β، 92/7=t). در نهایت اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شهرت باشگاه تایید گردید (07/0=β، 21/2=t). با توجه به نتایج پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که انجام مسئولیت های اجتماعی توسط باشگاه های بدن سازی می تواند نقش مهمی در شهرت باشگاه و افزایش وفاداری مشتریان آن ها ایفا نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099516 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.