ارزش گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش)

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش) بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی، که بخشی از آن طریق توزیع الکترونیکی و مصاحبه به صورت آنلاین و بخشی دیگر از طریق توزیع، به صورت چاپی و مصاحبه رودرو از افرادی که درآمد مستقل داشتند، جمع آوری شده است؛ در نهایت تعداد 369 پرسشنامه مبنای تجریه و تحلیل آماری قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل رگرسیونی لوجیت، تمایل به پرداخت افراد جهت مشارکت در ورزش و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس روش حداکثر راست نمایی ضرایب پارامترهای این مدل برآورد شده اند. جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها، محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهای الگوی لوجیت، از نرم افزارهای MAPLE و SHAZAM استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای تعداد افراد خانواده، تاهل، سن و قیمت پیشنهادی دارای اثرات معنادار بر روی احتمال تمایل به پرداخت برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی بوده است اما متغیر تحصیلات، درآمد ماهیانه خانواده، جنسیت و میزان اهمیت ورزش معنادار نبوده است. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد 5/66899 تومان در ماه و همچنین ارزش سالانه مشارکت در ورزش 802794 تومان برای هر فرد برآورد گردیده است. در نهایت به برنامه ریزان توسعه ورزش پیشنهاد می شود جهت افزایش مشارکت در ورزش از ابزارهای مختلف من جمله بازاریابی اجتماعی و برگزاری مسابقات در سطح خرد (محلات و مناطق) استفاده نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099517 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.