تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف از این تحقیق، تعیین راهبردها و برنامه های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. حجم نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به صورت کل شمار و تعداد آن 82 نفر بود. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ (83/0=α) تایید شد. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
راهبردهای تدوین شده شامل بهره گیری از ارتباطات بین المللی جهت کسب میزبانی رویدادها و برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و داوری، بهره مندی از رویکرد استعدادیابی جهت بسترسازی تیم های ملی در رشته ها و رده های مختلف با توجه به وفور علاقه مندان، محتواسازی و استفاده از ظرفیت های رسانه ای به منظور دانش افزایی جامعه هدف و ترویج و توسعه ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، بهره گیری از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور خودکفایی فدراسیون، احداث، تجهیز، نوسازی و نگهداری پیست ها و اماکن ورزشی و توسعه فعالیت ها، شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های قانونی، حقوقی و برنامه ای جهت انسجام و نظم بخشی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، توسعه محیط فرهنگی و اخلاقی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی، ایجاد هم افزایی ملی دستگاه ها و نهادهای همگرا به منظور اشاعه و ترویج ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099520 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.