تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان بود. جامعه آماری پژوهش شامل ذینفعان اصلی این هیات ورزشی بودند که 170 نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. داده ها از طریق ماتریس های SWOT، ارزیابی عوامل راهبردی ، TOWS، QSPM و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این هیات دارای 10 قوت و 13 ضعف است و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه می باشد. بر این اساس، 8 راهبرد WO، 7 راهبرد SO، 3 راهبرد ST و 1 راهبرد WT برای آن تدوین گردید. لیکن، چون این هیات از نظر راهبردی در موقعیت WO قرار داشت، راهبردهای WO آن اولویت بندی شدند. به علاوه، به تدوین بیانیه های رسالت و چشم انداز، ارزش های محوری، حوزه های کلیدی عملکرد و اهداف بلندمدت آن مبادرت گردید. در مجموع، از نظر محیط درونی هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان در موضع ضعف و از نظر محیط بیرونی دارای فرصت است. از این رو، پیشنهاد می شود این هیات ابتدا راهبردهای WO و سپس سایر راهبردها را در قالب برنامه های عملیاتی مناسب اجرا نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099521 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.