امکان سنجی به کارگیری هواپیمای سی 130 جهت انجام ماموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش امکان سنجی نحوه ی به کارگیری هواپیمای سی 130 جهت انجام ماموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه است. محقق با تشریح چگونگی تاثیر پذیری متغیرهای تابع از متغیر مستقل مستتر(یعنی تهدیدات ناشی از جنگ های آینده) و کسب نتایج منطقی، پیشنهادهای کاربردی ارائه نموده است. جامعه آماری تحقیق 120 نفر و جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 48 ، و ابزارهای جمع آوری منابع آن(مصاحبه، پرسش نامه و مطالعه اسناد و مدارک) می باشد. یافته های پژوهش  با رویکرد آمیخته و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه با تمام مولفه ها و شاخص های آن یعنی پشتیبانی الکترونیکی، حمله الکترونیکی و حفاظتی الکترونیکی تاکتیکی هواپیمای حامل قابل اجراء بوده و به کارگیری آن جهت تقویت و توسعه توان رزم، به عنوان نیاز عملیاتی نهاجا و سایر بخش های آجا یک ضرورت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099542 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!