بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی ماجراجویانه در استان اردبیل

پیام:
چکیده:
هدف

 هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری در خصوص راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی ماجراجویانه در استان اردبیل بود.

روش شناسی

روش تحقیق پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از  رویکرد نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و متخصصان اجرایی و دانشگاهی در زمینه مدیریت ورزشی و گردشگری در استان ادبیل بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 12 نفر از این متخصصین برای مصاحبه های عمیق ساختار نیافته انتخاب شدند. مصاحبه ها تا رسیدن داده ها به اشباع نظری پیش رفت و با انجام 4 تحلیل محتوی در کنار مصاحبه ها به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها به صورت فایل های صوتی ضبط گردیده و سپس از طریق نرم افزار Nvivo10 مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کد گذاری باز، گزینشی، نظری و یادداشت نگاری تحلیل گردید. روایی و پایایی کدگذاری از طریق کنترل کیفیت تحقیقات کیفی مورد تایید قرار گرفت.

یافته ها

تجزیه و تحلیل داده ها به صورت نظام مند و با استفاده از روش تحلیل تماتیک مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به تقسیم بندی درون مایه های اصلی یا طبقات اصلی، این طبقات مشتمل بر 7 طبقه بود. که در این بین عوامل سیاسی و قانونی، اطلاع رسانی و تبلیغاتی، محیطی و زیرساختی، اقتصادی، مدیریتی، امنیتی و ایمنی، فرهنگی و اجتماعی جزو طبقات اصلی بشمار می روند.

نتیجه گیری

این پژوهش راهکار های مناسبی را برای سیاستگذاری و برنامه ریزی پیش روی قرار داده وبا اجرای آن می توان بر توسعه گردشگری ماجراجویانه در استان اردبیل سرعت بخشید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099553 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.