رابطه بین شخصیت برند با وفاداری طرفداران تیم های فوتبال

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از تحقیق حاضر بررسی رایطه بین شخصیت برند با وفاداری طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس در استان مازندران است.

روش شناسی

روش انجام تحقیق حاضراز نوع توصیفی و همبستگی و جامعه آماری آن طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس در استان مازندران است که تعداد نمونه 385 نفر به صورت خوشه ای تصادفی در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته شخصیت برند برگرفته از پرسشنامه استاندارد خدادادی (1393) و پرسشنامه وفاداری مشتریان آلن (1990) استفاده شده است. جهت برآورد روایی محتوا پرسشنامه از نظرات 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان مربوطه استفاده شده است و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (شخصیت برند 83/0 و وفاداری مشتریان 72/0) به دست آمد. از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای جامعه تحقیق و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که بین شخصیت برند با وفاداری طرفداران رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد (001/0p =) و هر دو بعد شخصیت برند (شایستگی و هیجان) تاثیر مثبت و معنی داری بر وفاداری به برند دارند (001/0p =). همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که هم در بعد رفتاری وفاداری و هم در بعد نگرشی وفاداری، بعد هیجان در رتبه اول از نظر پیش بینی شخصیت برند نسبت به وفاداری برند قرار دارد (001/0p = ؛ 390/0 ، 179/0 = ضریب بتا). بعد شایستگی شخصیت در بعد رفتاری وفاداری معنی دار بوده (003/0 p =) اما در بعد نگرشی وفاداری معنی دار نبوده است (176/0 p =).

نتیجه گیری

به طور کلی لازم و ضروری است تا مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در جهت تقویت بعد هیجان برند در تیم و باشگاه خود گام بردارند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099554 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.