انگیزه های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، میزان و حضور مجدد

پیام:
چکیده:
هدف

تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که انگیزه حضور آنها در رقابت های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، تعیین انگیزه های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، میزان و حضور مجدد هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.

روش شناسی

پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری آن کلیه تماشاگران تیم ملی ایران که در بازی ایران مقابل ایتالیا از سری مسابقات مقدماتی لیگ جهانی والیبال (2014) حضور داشتند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان 372 نفر از تماشاگران جزء نمونه آماری قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه انگیزه حضور الهی (1391) و حضور مجدد لیم (2006) بود که روایی آن مورد تایید 8 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. ضریب پایایی با آلفا کرونباخ به ترتیب 87/0 و 70/0 تایید شد. از آزمون های دوجمله ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد انگیزه های حضور فقط با متغیر تمایل به حضور مجدد رابطه معنی داری داشته و مولفه های انگیزه قابلیت پیش بینی تمایل به حضور مجدد (30 درصد) را دارند.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های مطالعه هر چه مدیران بر عوامل انگیزشی تماشاگران تاکید و آن را تقویت نمایند می توانند انتظار داشته باشند زمینه حضور و قصد حضور آتی تماشاگران افزایش یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099556 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.