مدیریت بلیت فروشی: تحلیل عوامل موثر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران

پیام:
چکیده:
هدف

یکی از روش های اصلی تامین منابع و هزینه ها توسط باشگاه های حرفه ای جهان، فروش بلیت است؛ به طوری که فروش بلیت، رگ حیات هر لیگ ورزشی است. از این رو، هدف از این مطالعه، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران بود.

روش شناسی

روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه تماشاگران بالای 18 سال در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل 95 94 بودند که حجم نمونه (324n=) بر اساس روش تحلیل عاملی دو تا ده برابر تعداد گویه ها انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را 15 نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تایید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (9/0=α) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بکار رفت.

یافته ها

بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 33 گویه پژوهش در خصوص عوامل موثر بر بلیت فروشی در هشت حیطه "تسهیلات، فرهنگی اجتماعی، جذابیت مسابقه، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی، فناوری و برنامه ریزی" دسته بندی شدند. همچنین بر اساس مدل تاییدی، عوامل فرهنگی اجتماعی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی، اقتصادی، برنامه ریزی، جذابیت و تسهیلات، به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران بودند.

نتیجه گیری

بنابراین باشگاه ها و سازمان لیگ، برای فروش بهتر بلیت و افزایش درآمد خود باید به عوامل موثر بر بلیت فروشی، شامل، تسهیلات، فرهنگی اجتماعی، جذابیت مسابقه، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی، فناوری و برنامه ریزی توجه بیشتری مبذول نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099558 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.