مدیریت ایمنی در سالن دوازده هزار نفری آزادی با رویکرد تجزیه و تحلیل حالات شکست

پیام:
چکیده:
هدف

سالن 12 هزار نفری آزادی محل اصلی برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال به شمار می رود و توجه به مسائل ایمنی و امنیتی این سالن حائز اهمیت می باشد. هدف کلی پژوهش مدیریت ایمنی در سالن داوزده هزار نفری آزادی با رویکرد تجزیه و تحلیل حالات شکست بود.

روش شناسی

پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و جزء مطالعات آمیخته (کیفی-کمی) محسوب شده و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحبنظران و کارشناسان مدیریت ریسک و مدیران اجرایی مسابقات لیگ جهانی والیبال بود، که 22 نفر مشارکت کننده در بخش کیفی و کمی به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها و شناسایی و اولویت بندی عوامل ریسک بعد از مطالعه مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پرسشنامه محقق ساخته ای با 24 گویه جهت شناسایی و دسته بندی ریسک ها آماده گردید که روایی محتوایی و صوری آن مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. جهت وزن دهی فاکتورهای احتمال وقوع، شدت تاثیر و احتمال کشف که سه مولفه اصلی مدل (FMEA) می باشد از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری 00864/0 مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت.

یافته ها

بررسی تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که شاخص شدت تاثیر با وزن 636/0 مهمترین مولفه در بین سه فاکتور مدل مذکور بود و در نهایت هر کدام از شکست ها بر اساس مقدار نمره ای که کسب کردند از بالاترین تا پایین ترین اولویت بندی شدند و به طور اختصاصی به 5 شکستی که بالاترین نمره را داشتند پرداخته شد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج تحقیق مهمترین ریسک شناسایی شده «ورود جمعیت بیش از ظرفیت سالن» می باشد. به همین منظور به فدراسیون والیبال پیشنهاد می شود بر اساس راهکارهای صاحبنظران که شامل؛ (فروش بلیط بر اساس ظرفیت سالن/ ممانعت از ورود افراد بدون بلیط/ نظارت بر کار بلیط فروشان/ استفاده از نیروهای پلیس آموزش دیده در جلوگیری از ورود جمعیت بیش از ظرفیت ممکن) می باشد، جهت کنترل مهمترین ریسک شناسایی اقدام کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099559 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.