تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از این پژوهش بدست آوردن میزان تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت می باشد.

روش شناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از روش توصیفی - پیمایشی است. در این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته ای اعم از پرسشنامه 13 سوالی مدیریت دانش مشتری و پرسشنامه 23 سوالی ارزش طول عمر مشتری طراحی شده است. جامعه آماری شامل مشتریان زن و مرد باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت، بوده است. نمونه آماری به صورت خوشه ای از 5 منطقه شهر رشت نمونه گیری شده و در نهایت 460 نفر از مشتریان همکاری نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 و پی ال اس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش مشتری تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش طول عمر مشتری و ابعاد آن داشته و بالا بودن ضرایب عاملی مدل مفهومی پژوهش نیز نشان می دهد که دسته بندی دانش مربوط به مشتری برجذب مشتری و حفظ ارتباط مشتری با باشگاه و همچنین میزان سود رسانی آن ها به صورت مثبت تاثیر گذار است.

نتیجه گیری

 در نهایت با استفاده از نتایج این پژوهش می توان گفت که مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتریان موثر بوده و قادر به ارائه ی اطلاعات درست و بهنگام مرتبط با مشتریان به سازمان است که این امر خود امکان برقراری ارتباط موثر با مشتریان را برای سازمان ها فراهم می کند. بدین وسیله مدیران باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت می توانند با به کار گیری مدیریت دانش مشتری موجب سوددهی باشگاه ها شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099563 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.