بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان تربیت‏بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‏های استان گیلان

پیام:
چکیده:
هدف

کارآفرینی از راه هایی است که می تواند به عنوان اقدامی پایدار در جهت اشتغال زایی قرار گیرد. ازاین رو هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان تربیت‏ بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‏ های استان گیلان بوده است.

روش‏ شناسی:

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان تربیت‏ بدنی دانشگاه ‏های استان گیلان می‏باشند. بر اساس حداقل حجم نمونه در نرم‏افزار PLS، از 220 نفر نمونه، 208 پرسشنامه کامل برای تجزیه‏ و‏تحلیل آماری مورداستفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‏ های جمعیت‏ شناختی، مهارت‏ های اجتماعی نیک‏رفتار، سرمایه اجتماعی فرجی، سرمایه اقتصادی سفیری و آراسته؛ و مهارت کارآفرینی رابینز و کولتر بود. روایی محتوایی پرسشنامه‏ ها توسط اساتید و متخصصان (5 نفر) و روایی همگرا، واگرا و پایایی ترکیبی توسط نرم افزار تایید شد.

یافته‏ ها

نتایج تحلیل مسیر نشان داد که به ترتیب اولویت هر سه متغیر مهارت‏های اجتماعی (419/8=t-value؛ 521/0=ضریب مسیر)، سرمایه اجتماعی (389/3=t-value؛ 188/0=ضریب مسیر) و سرمایه اقتصادی بر مهارت کارآفرینی (168/2=t-value؛ 118/0=ضریب مسیر) تاثیر معنی‏داری دارند. ضمنا شاخص برازش کلی مدل GOF برابر با 446/0 و در حد قوی می باشد.

نتیجه ‏گیری

با توجه به یافته ها به نظر می رسد که آموزش مهارت‏های اجتماعی و سپس ایجاد بسترهای لازم برای توسعه سرمایه اجتماعی توسط نهادهای رسمی و غیردولتی می تواند بر مهارت کارآفرینی دانشجویان موثر باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099567 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.