بررسی چالش ها و فرصت های توسعه ورزش سوارکاری استان گلستان

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت های پیش روی ورزش سوارکاری استان گلستان بود.

روش شناسی

برای شناسایی چالش ها و فرصت ها ورزش سوارکاری، از روش تحقیق کیفی و برای سنجش اهمیت و رتبه بندی عوامل، از روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان هیئت سوارکاری (17 نفر)، مربی سوارکاری (300 نفر)، مالکین اسب (600 نفر)، چابک سواران (60 نفر)، تولید و پرورش دهندگان اسب (1000 نفر) و تماشاگران برای هر مسابقه (تقریبا 5000 نفر) که از بین این تعداد 17 نفر به تفکیک، کارشناسان هیئت سوارکاری (4 نفر)، مربی سوارکاری (4 نفر)، مالکین اسب (3 نفر)، چابک سواران (2 نفر)، تولید و پرورش دهندگان اسب (2 نفر) و تماشاگران (2 نفر) که در استان گلستان فعالیت می کنند و در دسترس بودند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از روش مصاحبه نیمه ساختاری و پرسشنامه محقق ساخته و در تحلیل داده های آماری به روش استنباطی و از آزمون فریدمن استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی رسید که پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (78/0=α).

یافته ها

یافته های تحقیق نشان داد که در بخش چالش ها محور برنامه ریزی، مهمترین محور می باشد؛ همچنین در بخش فرصت، محور تبلیغات و رسانه ، مهمترین محور می باشد.

نتیجه گیری

توسعه ورزش سوارکاری، حمایت مالی برنامه ریزی مدون، بازاریابی و اطلاع رسانی و استفاده از تجهیزات مدرن در مجموعه سوارکاری بر رونق این رشته ورزشی در استان گلستان می افزاید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099571 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.