ارائه مدل عوامل موثر بر قصد استفاده از گوشی های هوشمند در مصرف ورزش

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل عوامل موثر بر استفاده از گوشی های هوشمند در مصرف ورزش است.

روش شناسی

پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه کردستان تشکیل می دادند که 400 نفر آنها بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تحقیق پرسشنامه ادراک نسبت به گوشی های هوشمند از هوانگ و چوانگ (2015)، عوامل خاص ورزش از هور و همکاران (2012)، عوامل خاص گوشی های هوشمند از ها و همکاران (2017) بودند که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. جهت آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.

یافته ها

یافته ها نشان دادند مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است. وهمچنین عوامل ادراک نسبت به گوشی های هوشمند به ترتیب با ضرایب، سهولت استفاده (85/0)، مفیدی درک شده (71/0)، و لذت درک شده (41/0)، و عوامل مربوط به ورزش، درگیری ورزشی (67/0)، تعهد روانی (32/0)، و درنهایت عوامل مختص به گوش های هوشمند، وابستگی شخصی(70/0)، چند رسانه ای (64/0) و نفوذ اجتماعی (24/0) بیشترین تاثیر را در قصد استفاده از گوشی های هوشمند برای مصرف ورزش داشتند.

نتیجه گیری

از کاربردها و پیامدهای مثبت پژوهش حاضر این است که مدیران ورزشی و توسعه دهندگان نرم افزارهای ورزشی از درک اهداف و انگیزه های کاربران این گوشی ها در زمینه ورزش بهره مند می شوند، در حین حال نیز بازاری برای مصرف برنامه ها و کاربردهای تلفن های هوشمند در زمینه ورزش را پدید می آورد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099572 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.