طراحی مدل شاخص های انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیون های ورزشی

پیام:
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف طراحی مدل شاخص های انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیون های ورزشی انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی آمیخته (کیفی-کمی) می باشد که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی، شامل 15 نفر از روسا و نائب روسای فدراسیون های ورزشی و اساتید دانشگاه بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار انجام گرفت و تا رسیدن مصاحبه ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. با استفاده از فرمول جدول مورگان حجم نمونه تعداد 221 نفر برآورد گردید. در این پژوهش سه مرحله کدگذاری اجرا شد: باز، محوری و انتخابی. فرآیند کدگذاری طی دو مرحله انجام شده که ابتدا کدگذاری باز و سپس محوری انجام شد.. بر اساس مقوله های اصلی و زیر مقوله ها پرسشنامه محقق ساخته تهیه و طراحی شد. روایی صوری و محتوای پرسشنامه با نظر 15 تن از صاحب نظران تایید شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 72/0 گزارش شد.

یافته ها

13 مقوله و 36 زیرمقوله بعد از فرآیند کدگذاری ها به دست آمد که بعد از تجزیه و تحلیل دوباره به 4 مقوله و 16 زیرمقوله ریزش کرد. در این بین شاخص سیاسی رتبه اول و شاخص اقتصادی رتبه آخر را کسب کردند.

نتیجه گیری

احتمالا مدیران بخاطر اینکه بتوانند نفوذ و اختیارات بیشتری داشته باشند به ناچار در اعضای هیئت رئیسه خود از افراد با نفوذ که در دولت هستند استفاده می کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
167 -179
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099576 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.