شناسایی پیامدهای اجتماعی ملی و بین المللی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی

پیام:
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیامدهای اجتماعی ملی و بین المللی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی انجام شد.

روش شناسی

برای این منظور از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه تحقیق حاضر شامل ورزشکاران زن مسلمان است که سابقه و تجربه (زیسته) در رویدادهای بزرگ برون مرزی را داشتند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد و در نهایت با 7 نفر از ورزشکاران مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (2+7). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری و ایجاد کدهای سرشاخه تا رسیدن به مدل سلسله مراتبی استفاده شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد

یافته ها

یافته ها نشان داد پیامدهای موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در روایدادهای بین المللی، در دو طبقه: 1.پیامدهای ملی، که شامل افزایش غرور و اعتماد به نفس در جامعه و 2.پیامدهای بین المللی که شامل، شناساندن دین اسلام به سایر ملل، ارتباط و استحکام ملت ها و عدم ایجاد محدودیت حجاب و پوشش زنان ورزشکار مسلمان است.

نتیجه گیری

با توجه به نیازی که جامعه ما به خودباوری و حس اعتماد به توانایی های زنان خود دارد، موفقیت های ورزش بانوان جایگاه ویژه ای می یابد. موفقیت زنان در میادین بین المللی ورزشی از مهم ترین عوامل خنثی کننده تبلیغات دروغین و تصحیح نگاه جهانیان به جایگاه زن مسلمان می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -195
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099577 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.