طراحی الگوی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان با تاکید بر عوامل محیطی و راهبردهای عمومی پورتر

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از این پژوهش طراحی الگوی بازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان ایران می باشد.

روش شناسی

این تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ی محقق ساخته با 88 سوال پنج گزینه ای لیکرتی در سه بعد عوامل محیطی، استراتژی و آمیخته و  با 12 متغیر بدست آمد. جامعه آماری ذینفعان فوتسال بانوان بودند و نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس و تصادفی از بین افراد جامعه تحقیق انتخاب شد که تعداد 185 پرسشنامه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 19SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد که بین عوامل محیطی با آمیخته بازاریابی و راهبردهای عمومی پورتر با آمیخته بازاریابی به صورت مستقیم رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین رابطه بین عوامل محیطی و آمیخته بازاریابی در صورت وجود متغییر میانجی راهبردهای عمومی پورتر به صورت غیر مستقیم معنی دار شد.

نتیجه گیری

در جمع بندی این پژوهش باید گفت که براساس مدل تاییده شده آمیخته بازاریابی از راهبردهای عمومی پورتر و نیز عوامل محیطی تاثیر می پذیرد که نشان از توجه به این متغیرها به صورت همه جانبه است. در حال حاضر بهترین گزینه را در بازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان، می توان استفاده از بهسازی نیروهای انسانی داخل با نیروهای موفق ورزش زنان کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
175 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099589 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.