ارائه مدلی از تاثیر تجربه و آگاهی از برند بر عشق به برند و قصد مشتریان

پیام:
چکیده:
هدف

هدف اصلی از پژوهش حاضر، ارائه مدلی از تاثیر تجربه و آگاهی از برند بر عشق به برند و قصد مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر تهران بود.

روش شناسی

پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر تهران بودند که براساس نمونه گیری خوشه ای، 5 منطقه از شهر تهران انتخاب و سپس از هر منطقه 10 باشگاه و در نهایت نیز 12 نفر از مشتریان هر باشگاه که حائز شرایط مورد نظر بودند، با نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. برای سنجش روایی سوالات نیز، روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد که بار عاملی در تمامی موارد بالاتر از 7/0 بود. جهت پاسخ به سوالات از همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که تجربه و آگاهی از برند دارای ضریب تاثیر 53/0 و 47/0 بر عشق به برند و ضریب تاثیر 61/0 و 57/0 بر قصد مشتری است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب مناسبی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها منطقی بوده است.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج بایستی عواملی را که موجب ایجاد عشق و علاقه بین مشتری و برند می شود شناسایی و با تقویت این عوامل بر رفتار ها و تصمیمات مشتریان جهت خرید و استفاده از خدمات تاثیر گذاشت

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -204
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.