شناسایی و تحلیل مولفه های کیفیت خدمات در اماکن ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل مولفه های کیفیت خدمات در اماکن ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل است.

روش شناسی

روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی، رئیس و نایب رئیسان هیئت های ورزشی و ورزشکاران تیم ملی شهر مشهد بود که از بین آنها 12 نفر به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که با تکنیک دیمتل تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد مولفه برنامه های تمرینی با اهمیت ترین مولفه است و بیشترین تاثیرگذاری را بر روی سایر مولفه ها دارد. هم چنین مولفه وجهه باشگاه بیشترین تاثیرپذیری را از سایر مولفه های پژوهش دارد.

نتیجه گیری

مدیران اماکن ورزشی باید عوامل اثرگذار را در مرکز توجه و در اولویت قرار دهند تا با کسب مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا به رضایتمندی و سودآوری بیشتر دست یابند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -204
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099601 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.