تبیین وضعیت نوآوری سازمانی و توسعه حرفه ای بهورزان ارومیه براساس پذیرش فناوری اطلاعات

پیام:
چکیده:
مقدمه

در عصر حاضر، اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می شود و نقش مهمی در زمینه فعالیت های انسانی، نوآوری و توسعه ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین وضعیت نوآوری سازمانی و توسعه حرفه ای بهورزان ارومیه بر اساس پذیرش فناوری اطلاعات انجام شده است.

روش ها: 

روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بهورزان مراکز بهداشتی شهرستان ارومیه در سال 1396 می باشد. نمونه آماری 288 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه استاندارد، پذیرش فناوری اطلاعات (83/0=a)، پرسشنامه نوآوری سازمانی (79/0=α) و پرسشنامه توسعه حرفه ای (84/0=a) است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس و مدل رگرسیون استفاده شده است.

نتایج

نتایج تحلیل های آماری نشان داد که رابطه بین پذیرش فناوری اطلاعات با نوآوری سازمانی با میزان 459/0 در سطح 001/0 و با توسعه حرفه ای کارکنان 621/0 در سطح 00/0 مثبت و معنی دار است. همچنین روابط بین مولفه های هرکدام نیز در سطح 95 درصد مورد تایید و مثبت گزارش شد.

نتیجه گیری:

 براساس یافته های پژوهش حاضر، در یک فرآیند تعاملی، فناوری اطلاعات و انسان برروی همدیگر اثر گذاشته و اگر خوب عمل شود تغییر و نوآوری به وجود می آید. چنانچه در سازمان مدیران به فناوری اطلاعات توجه داشته باشند و بهورزان خود را از جهات مختلف توسعه نمایند می توانند نوآوری های جدیدی در سازمان ایجاد نمایند. از آنجا که نیروی انسانی ارزشمندترین و مهمترین عامل تولید و اثرگذارترین آن در نیل به توسعه پایدار محسوب شده است، لازم است برای استفاده بهینه از آن امکانات ارتقاء و توسعه این منبع توانمند را فراهم ساخت. لذا توسعه در بخش فناروی اطلاعات برابر با توسعه حرفه ای و نوآوری در سازمان می باشد و سازمان از حالت ایستا به حالت پویا تغییر رویه می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099605 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.