رابطه بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

در جوامع امروزی موانع متعددی برای پیشرفت تحصیلی وجود دارد که در عملکرد دانش آموزان اختلال ایجاد می کند. یکی از این موانع که موجب افت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود، تعلل ورزی تحصیلی است که شیوع بسیار دارد و در اغلب موارد پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران بود.

روش ها: 

روش پژوهشی مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دبیرستان های دخترانه ی شهر تهران در سال 96 -97 بود. روش نمونه گیری مورد استفاده نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود که طی آن از میان تمامی دبیرستان های دخترانه چند مدرسه انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبرگ (2006) پرسشنامه تنظیم هیجانی شوت (1998) و پرسشنامه تعلل ورزی تاکمن (1991) بود. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 23) و در دوسطح آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انجراف معیار...) و استنباطی (پیرسون، رگرسیون گام به گام...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

نتایج نشان داد بین ذهن آگاهی و تعلل ورزی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه تهران رابطه منفی و معناداری با ضریب همبستگی 77/0- وجود دارد. بین تنظیم هیجان و تعلل ورزی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه تهران رابطه منفی و معناداری با ضریب همبستگی 48/0- وجود دارد. همچنین ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی، میزان تعلل ورزی را در بین دانش آموزان مقطه متوسطه با 78/0 پیش بینی می کنند.

نتیجه گیری:

 نتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت ذهن آگاهی و تنظیم هیجان به عنوان مهارت های روانشناختی و هیجانی در کاهش تعلل ورزی دانش آموزان است. افرادی که در مقیاس ذهن آگاهی نمرات بالاتری کسب می کنند، به احتمال بیشتری در زمان حال حضور دارند، نسبت به پدیده های درونی و بیرونی، هوشیار و آگاه هستند، نگرشی غیرقضاوت گونه همراه با پذیرش نسب به پدیده ها را در خود پرورش داده اند و به جای برخوردهای واکنشی و غیر سازنده، به شیوهای سازنده و کنشگرانه در برابر اتفاقات زندگی مقابله می کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.