تاثیر بکارگیری دفترچه ی ثبت مهارت های بالینی (Log book) بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:

مقدمه:

 آموزش بالینی فرآیند پیچیده ای است که در آن عوامل گوناگونی نقش دارند. بررسی صلاحیت بالینی در حرفه پرستاری بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از مسائل مهم در آموزش بالینی ارتقاء کیفیت آن است که مستلزم ارزشیابی مستمر است. لاگ بوک بعنوان یکی از موثرترین شیو ه های ارزشیابی بالینی محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بکارگیری دفترچه ثبت مهارتهای بالینیلاگ بوکبر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.

روش ها

 این پژوهش نیمه تجربی، بر روی 63 نفر از دانشجویان ترم 6 و 7 پرستاری کارآموز و کارورز بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان های امام حسین و بهار شاهرود انجام شد. دانشجویان به صورت غیر تصادفی به دو گروه کنترل آموزش  به روش مرسوم و گروه مداخله آموزش براساس لاگ بوک تقسیم شدند. برای سنجش صلاحیت بالینی دانشجویان پرسشنامه «بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه » نوبخت و همکاران 1395 بکارگرفته شد. داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS 22 و آزمون آماری کای دو، تی مستقل و زوجی، من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.

 یافته ها:

نتایج نشان داد از نظر اطلاعات جمعیت شناختی در بین متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل و اشتغال، سابقه کار بالینی و معدل کل بین دو گروه کنترل و مداخله تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد 05 / P> 0 . میانگین و انحراف معیار کل نمرات روز اول کارآموزی یا کارورزی در گروه کنترل 15 / 57 ± 19 / 99 و در گروه مداخله 68 / 22 ± 10 / 92 و در روز آخر کارآموزی یا کارورزی در گروه کنترل 33 / 16 ± 01 / 126 و در گروه مداخله 74 / 18 ± 81 / 132 از 168 و دارای سطح صلاحیت خوب می باشد. نتایج نشان داد در هر گروه نمرات افزایش یافته، اما این افزایش در گروه مداخله بیشتر است 037 /P= 0 

بحث و نتیجه گیری:

 یافته های این پژوهش نشان داد استفاده از دفترچه ثبت مهارتهای بالینی سبب افزایش صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری می شود. لذا توصیه می گردد اساتید از این ابزار برای دور ه های کارآموزی و کارورزی دانشجویان استفاده نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099610 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.