معنویت و مدیریت استعداد در محیط کار و ارتباط آن با یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان

پیام:
چکیده:

مقدمه :

سازمان عبارتست از هماهنگی معقول تعدای از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقرای روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه معنویت سازمانی و مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداری ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان زاهدان بود.

 روشها:
 

جهت انجام این پژوهش از یک طرح پژوهشی همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر زاهدان در سال 1397 تشکیل می دادند که به روش سرشماری تعداد 97 نفرکل جامعهبعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. پایایی ابزارهای اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل چهار پرسشنامه استاندارد معنویت سازمانی شهریار منیر قشقاق 96 / α =0 ، مدیریت استعداد فیلیپس و راپر α =0/89، یادگیری سازمانی تابش 90 / α =0 و رضایت شغلی دیویس و ویس 89 / α =0 بود. داده های پژوهش پس از اجرا توسط آزمودنی های نمره گذاری، تفسیر و سپس توسط نرم افزار SPSS - نسخه 23 و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون مورد تجزی ه و تحلیل قرار گرفت.

 یافته ها: 

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین معنویت سازمانی با یادگیری سازمانی r= 0/25در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد، همچنین رابطه مثبت و معناداری بین معنویت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان 16 / r= 0 در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. همچنین بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی r =0/09در سطح 95 درصد اطمینان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولف ه های معنویت سازمانیحس مشترک با جامعهتوان پیش بینی یادگیری سازمانی را داشته، به طوری که 021 / 0 واریانس تغییرات یادگیری سازمانی کارکنان توسط این مولفه قابل تبیین بود.

 بحث و نتیجه گیری: 

با توجه به تاثیر مثبت معنویت در محیط کار و مدیریت استعداد بر رضایت شغلی پیشنهاد م یشود سازمان بر پرورش و تحکیم زمینه های اعتقادی و ارزشی کارکنان و مدیران خود، تمرکز و تاکید کرده و نوعی تعالی فکر و نگرش را در آنها، هر چند به صورت تدریجی به وجود آورد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099611 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.